POLITIKA PRIVATNOSTI I UGOVOR O KORISNIKU

Ovaj Ugovor o licenci (u daljem tekstu-Ugovor) reguliše odnose između „InConnections" d.o.o (Mat.br.1197746047070/PIB 9729279893), nadalje „Kompanija" i Vama, u daljem tekstu „Korisnik" za korišćenje elektronskog programa (u daljem tekstu „Servis Inconnections", „Servis", „Aplikacija"), pod sledećim uslovima:

1. Termini i definicije, korišćeni u Ugovoru:

Administracija-saradnici Kompanije, kao i lica koja su ovlašćena od strane Kompanije da upravljaju Servisom Inconnections i pružaju Usluge Kompanije Korisnicima, u okviru korišćenja Aplikacije od strane poslednjih.

Servis- sveukupan elektronski program i ostali objekti intelektualne svojine Kompanije( u tom smislu i grafička izrada interfejsa(dizajn) i dr), informacije (Sadržaja), koje postavlja Kompanija i/ili Korisnici. Dostup Servisu je moguć putem mobilnog telefona.

Korisnik- fizičko lice, koje se registrovalo i koje poseduje neophodne sposobnosti za dobijanje dostupa na Servisu i realizaciji mogućnosti, predviđenih funkcionisanjem Servisa.

Login- kombinacija simbola koju bira Korisnik samostalno ili adresa elektronske pošte Korisnika ili mobilni telefon, zabranjeno je registrovanje i korišćenje nekoliko Lozinki od strane jednog Korisnika.

Šifra- kombinacija simbola koju bira Korisnik samostalno i koja zajedno sa Loginom obezbeđuje njegovu identifikaciju pri korišćenju Servisa.

Objava- informativna poruka sa ponudom Robe (uključujući fotografije Robe, cenu i bilo koju propratnu informaciju), koju postavlja Korisnik preko Servisa na Aplikaciju, upućena neodređenom krugu lica.

Lični kabinet- je interfejs međusobnih odnosa Korisnika sa Servisom, koji mu omogućava da postavlja, menja informaciju, koju je Korisnik dao o sebi (prezime, ime, fotografiju, broj telefona, kontakte). Traženje njemu potrebnih Profila i njihovo pregledanje, će biti moguće Korisniku tek posle njegove registracije na Servisu.

Kontakti Korisnika – neograničeni broj ljudi, sa kojima Korisnik ima direktan odnos i sa kojima se Korisnik može povezivati (korisnik ima puno pravo da prema svojoj želji dostavlja kontaktne podatke trećih lica (kontakata) bilo kom drugom korisniku, i za to snosi samostalnu odgovornost).

Promokod-kombinacija simbola, koju odabira sam Korisnik i koja mu biva dodeljena i ikoju će unositi novi Korisnici pri njihovoj registraciji na Servisu.

Upit-radnja koju vrši Korisnik u vidu obraćanja drugom Korisniku, ako mu on ili neki drugi Korisnik odgovara u sferi koja je njemu potrebna.

Kontakti-krug lica čije je sfere delatnosti Korisnik dao u smislu onih sa kim on može da poveže druge Korisnike, saglasno njegovom izboru sfere delatnosti.

1. Uslovi korišćenja Servisa. Primena Ugovora

1.1. Ovaj Ugovor o licenci (u daljem tekstu-Ugovor) je napravljen od strane Kompanije i određuje uslove korišćenja Servisa, kao i prava i obaveze njegovih Korisnika i Kompanije. Ugovor takođe reguliše odnose, usmerene na zaštitu prava i interesa trećih lica, koja nisu Korisnici, ali čija prava i interesi mogu biti ugroženi kao rezultat dejstava Korisnika.

1.2.

Korisnik je u potpunosti obavezan da se upozna sa ovim Ugovorom pre samog korišćenja Servisa. Vršenje radnji od strane Korisnika, usmerenih na korišćenje Servisa, u tom smislu potražnja, pregled, registracija na Servisu i ostale radnje za iskorišćavanje funkcionalnih mogućnosti Servisa označavaju potpunu i bespogovornu saglasnost od strane Korisnika ovog Ugovora i Pravila, kao i njegovu saglasnost za dobijanje poruka informativnog i reklamnog sadržaja.

Ugovor o korišćenju Servisa, koji je sklopljen u obliku javne ponude, predviđen je Građanskim Kodeksom Ruske Federacije, ne zahteva dvostrano potpisivanje i važeći je u elektronskom obliku.

1.3. Kompanija može da periodično unosi izmene u dati Ugovor, u Zaštitu konfidencionalnosti. U slučaju vršenja bitnih promena Kompanija će objaviti odgovarajuće obaveštenje u samoj aplikaciji, da bi vam dala mogućnost da se upoznate sa izmenama pre njihovog stupanja na snagu. Kompanija se slaže sa tim da izmene ne mogu imati obratnu snagu. Ako se ne slažete sa bilo kojim izmenama, možete zatvoriti svoj nalog. Nastavljajući da koristite Usluge Servisa posle objave ili postavljanja objave o izmen određenih odgovarajućih činjenica i uslova, vi ste samim tim saglasni sa obnovljenim članovima i uslovima.

2. Registracija korisnika

2.1. Lice, koje želi da postane Korisnik, obavezno je da prođe proceduru Registracije na odgovarajućej stranici Servisa. Registracija Korisnika na Servisu je dobrovoljna i besplatna. Korisnik garantuje Kompaniji da je dostigao uzrast, dozvoljen prema zakonodavstvu njegove Zemlje za prihvatanje ovog Ugovora i Pravila, i poseduje odgovarajuća ovlašćenja za korišćenje funkcija Servisa.

2.2. Prilikom Registracije Korisnik sam izabira Login i Šifru koji će se koristiti u daljem Korisničkom radu na servisu. Korisnik može da se registruje na sajtu samo jedan put.

U slučaju Ako je Korisnik pozvan da pristupi Servisu od strane drugog Korisnika, onda on može da navede jedinstveni promokod tog Korisnika, koji ga je i pozvao.

2.3. Pri registraciji na Servisu Korisnk je obavezan da dostavi Administraciji Servisa neophodnu tačnu i aktuelnu informaciju za otvaranje lične stranice Korisnika, uključujući i jedinstveni za svakog Korisnika login(adresu elektronske pošte/telefon/izabrani login od strane Korisnika) i Lozinku za pristup Servisu, kao i ime i prezime, i broj telefona.

Registracioni formular Servisa može tražiti od Korisnika dodatnu informaciju.

2.4. Korisnik samostalno za sebe bira Lozinku, ipak Kompanija ubedljivo predlaže da se koriste Lozinke, čija je dužina minimum 6(šest) simbola, i koja u sebi sadrži mala i velika slova, kao i brojeve.

2.5. Korisnik snosi odgovornost za istinitost, aktuelnost, i potpunost u saglasnosti sa zakonodavstvom dostavljene informacije pri Registraciji, kao i da je ona oslobođena od pretenzije trećih lica.

2.6. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju narušavawa prava Korisnika od strane trećih lica, koja su dobila nesankcionisani dostup ka Loginu i Lozinci Korisnika.

2.7. Pri Registraciji Korisnik izražava saglasnost sa ovim Ugovorom i prima na sebe njime propisana prava i obaveze, povezane sa korišćenjem i funkcionisanjem Servisa.

2.8. Obrada ličnih podataka Korisnika od strane Kompanije vršiće se u saglasnosti sa zakonodavstvom Ruske Federacije. Kompanija obrađuje lične podatke Korisnika u cilju davanja pristupa na Servis Korisnicima i njegovom funkcionisanju, proveri, istrazi i analizi takvih podataka, koji omaogućavaju da se podrži i poboljša važeće funkcionisanje Servisa, kao i da se pronađu nove funkcije. Kompanija preduzima sve neophodne mere za zaštitu ličnih podataka Korisnika od nepravovremenog dostupa, izmena, objavljivanja ili uništavanja. Kompanija će omogućiti dostup ličnim podacima Korisnika samo onim radnicima, saradnicima i agentima Kompanije, kojima je ta informacija neophodna za obezbeđivanje funkcionisanja Servisa i davanja Korisnicima dostupa ka njegovom korišćenju. Kompanija iima pravo da koristi dobijenu informaciju od strane Korisnika, u tom smislu i lične podatke, u ciljevima obezbeđivanja trebovanja vežećeg zakonodavstva(u tojm smislu u cilju opomene i/ili utvrđivanja nezakonitih i/ili protivopravnih radnji Korisnika). Objavljivanje dobijene informacije od strane Korisnika može se izvršiti samo u skladu sa važećim zakonodavstvom prema trebovanju suda, prvozaštitnih organa, kao i ostalim slučajevima predviđenim zakonodavstvom. Pošto Kompanija vrši obradu ličnih podataka Korisnika u cilju ispunjavanja ovog Ugovora, saglasno članovima zakonodavstva o ličnim podacima, saglasnost Korisnikana obradu njegovih ličnih podataka nije potrebna.

2.9. Korisnik se slaže da zbog svrhe, koja je predviđena ovim Ugovorom, Kompanija može da sakuplja i koristi dodatnu informaciju, povezanu sa Korisnikom, koja je dobijena tokom procesa dobijanja dostupa na Servis ili od trećih lica, i koja sadrži podatke o tehničkim sredstvima(uređajima) i načinima tehnološke međusaradnje sa Servisom (u tojm smislu i IP adresa Hosta, vrsta operativnog sistema Korisnika, top browsera, geografski položaj, podatke o provajderu i druge), o aktivnosti Korisnika na Servisu, kao i druge podatke, dobijene pomenutim načinima. Kompanija ima pravo da koristi statičku informaciju, povezanu sa funkcionisanjem Servisa, kao i informaciju Korisnika u cilju organizacije funkcionisanja i tehničke podrške Servisa i ispunjenju uslova ovog Ugovora.

3. Predmet Ugovora i opis Servisa.

3.1. Prema ovom Ugovoru Kompanija daje pravo Korisniku da koristi Servis na način, opisan u ovom Ugovoru.

3.2. Servis pruža Korisniku prostor za:

- postavljanje informacije o svojoj vrsti posla I vrsti posla svojih kontakata na svom Profilu.

- objavljivanje podataka o organizaciji događaja u Korisničkom profilu sa mogućnošću pozivanja ostalih korisnika usluge;

- traženje(upit) I pregled neophodnih Profila;

- dOstup usluzi razmene poruka, koja omogućava razmenu informacija sa korisnicima.

3.3. Usluga podrazumevano pruža korisniku mesečno (svakih 31 dan od momenta registracije korisnika) pet besplatnih zahteva, a neiskorišćeni zahtevi se izgorevaju.

3.3.1. Ako je korisnik pravno lice, korisnik prilikom registracije za uslugi pruža usluzi administracije potrebne pouzdane i relevantne informacije za formiranje lične stranice korisnika,

3.4. Pri iskorišćavanju osnovnog limita upita Korisnik ima pravo da kupi paket dodatnih limita upita pod uslovima, na način i po tarifama, koji su dati u Ponudi o zaključenju ugovora o pružanju usluga u mobilnoj aplikaciji Internet servisa "Inconnections". Takva ponuda predstavlja neodvojivi deo ovog Ugovora i nalazi se u Aplikaciji u delu "Poverljivost".

4. Pravila i obeveze Korisnika

4.4. Korisnik ima puno pravo da pri poštovanju pravila predviđenih ovim Ugovorom besplatno koristi Servis kao program za računar da bi postavljao, tražio i pregledao profile.

4.4.1. Ako je korisnik pravno lice, tada se za registraciju u Servisu za tog korisnika obezbeđuje mesečna naknada za svaki kalendarski mesec.

4.5. Pri korišćenju Servisa Korisnik je obavezan:

da poštuje članove ovog Ugovora

- da popuni svoj profil sa neophodnom informacijom na bilo kom jeziku.

- da se pre samog postavljanja bilo koje informacije na Servis, upozna sa pravilima njihovog postavljanja

- da postavlja informaciju samo o onim kontaktima, sa kojima Korisnik zaista može da postupi kao veza.

- da objavljuje Korisnicima potpunu i isključivo tačnu informaciju o sebi i svojim Kontaktima datim na Profilu/ličnom kabinetu

- da čuva u tajnosti i ne deli sa drugim Korisnicima i trećim licima lične podatke koji su mu poznati i informaciju o privatnom životu drugih Korisnika i trećih lica bez dobijanja odgovarajućeg rešenja poslednjih.

4.6. Korisniku se pri korišćenju Servisa zabranjuje:

- da se registruje kao Korisnik u ime ili umesto drugih lica („lažni nalog")

- da dovodi Korisnike u zabludu vezano za svoju ličnost, koristeći Login i Šifru drugog registrovanog Korisnika;

- da daje lažne podatke o sebi, svom uzrastu, ili svojim odnosima sa drugim licima ili organizacijama;

- da postavlja, čuva, objavljuje, širi i bilo n akoji način pruža pristup bilo kojoj informaciji, koja sadrži: pretnje, diskriminiše, vređa, vređa čast i dostojanstvo ili poslovnu reputaciju ili narušava zaštitu privatnog života drugih korisnika ili trećih lica; narušava prava maloletnih lica, koja je vulgarna ili nepristojna, sadrži pornografske likove i tekstove ili scene seksualnog karaktera uz učešće maloletnih; sadrži scene nečolovečnog obraćanja sa životinjama; sadrži opis i načine samoubistva, bilo kakvo podsrekivanje ka njegovom vršenju; propagandira i/ili doprinosi raspaljivanju rasne,. Religiozne, etničke nržnje ili neprijateljstva, propagandira fašizam ili ideologiju rasizma; sadrži ekstremističke materijale; propagandira prestupnost ili sadrži savete, instrukccije ili rukovođenja za činjenje zločina, sadrži informaciju ograničenog dostupa, koja sadrži. Ali ne ograničava državnu i komercijalnu tajnu, informaciju o privatnom životu trećih lica; sadrži reklamu ili opisuje privlačnost za upotrebu narkotičkih sredstava, u ovom smislu „brojčanih narkotika" (zvučnih fajlova, koji mogu da utiču na mozg čoveka na račun binarnih ritmova), informaciju o rasprostranjivanju narkotika, receptima njihovog dobijanjs i savetima o njihovoj upotrebi; koji ima prevarantski karakter, a takođe narušava druga prava i interese građana i pravnih lica ili zahteve zakonodavstva;

- da nezakonito postavljanje, čuvanje, objavljivanje, širenje i omogućavanje dostupa ili na drugi način da koriste intelektualnu svojinu Korisnika i trećih lica;

- koristiti programe i vršiti radnje usmerene na narušavanje normalnog funkcionisanja Servisa ili ličnih stranica Korisnika;

- da na bilo koji način, u tom smislu, ne koristiti obmanu, zloupotrebljavati poverenje, provaljivanje, pokušavanje da se dobije pristup Lozinci i Lozinci drugog Korisnika;

- da vrši nezakonito prikupljanje i obradu ličnih podataka drugih lica;

- da postavlja bilo koju drugu informaciju, koja se. Rema ličnom mišljenju, Administracije, smatra nepoželjnom, ne odgovara ciljevima stvaranja Servisa, šteti interesima Korisnika ili jue zbog drugih razloga nepoželjna za postavljanje na Servis.

5. Prava i obaveze Kompanije

5.4.Kompanija obavlja tekuće upravljanje Servisom, samostalno određuje njegovu strukturu, spoljašnji izgled i druge elemente. Kompanija zadržava za sebe pravo da u bilo koje vreme proverava ili menja formiranje Servisa, njegovu funkcionalnost, da menja ili dopunjuje korišćenje skripte, programe, koji se koriste u okviru Servisa, i uzslove pšristupa Korisnika njima.

5.5. Kompanija takođe ima puno pravo da po sopstvenom nahođenju zaustavi (privremeno ili za stalno) dostup na Servis potpuno ili ka nekom njegovom delu svim Korisnicima ili određenom Korisniku.

5.6. Kompanija ima puno pravo da bez bilo kakve nadoknade u bilo koje vreme bez obaveštavanja Korisnika zablokira Lični kabinet Korisnika. Brisanje Ličnog kabineta Korisnika označava automatsko brisanje sve informacije koja se nalazi na njemu. Posle brisanja Ličnog kabineta Korisnika briše se pristup za korišćenje Servisa. Kompanija ima pravo, ali nije obavezna, da donovo dozvoli pristup Korisnika na Servis.

5.7.Kompanija ima pravo da opominje Korisnike, da ih upozorava, obaveštava, infoormiše o nepoštovanju uslova ovog Ugovora. Sve informacije upućene Korisniku od strane Kompanije povodom pitanja korišćenja Servisa su obavezne za korišćenje od strane Korisnika.

5.8.Kompanija ima puno pravo da u bilo koje vreme prema svom nahođenju vrši izbornu proveru Ličnih kabineta/Profila da bi proverili da li Korisnici poštuju dati Ugovor i da li su njihove radnje u skladu sa važećim zakonodavstvom.

5.9.Kompanija takođe ima pravo da u bilo koje vreme zatraži od Korisnika, a Korisnik je obavezan da na upit Kompanije dostavi svu informaciju, dokumente i/ili materijale, koji potvrđuju istinitost informacije, koju je dao Korisnik o sebi, u Ličnom kabinetu/Profilu, kao i to da je ona u skladu sa ovim Ugovorom i važećim zakonodavstvom.

5.10. Kompanija ima pravo da šalje Korisniku u svoje ime sama ili sa tehničkim partnerima informativne(na primer, o razvoju Servisa i njegovom funkcionisanju), u tom smislu servisne i reklamne poruke na elektronsku poštu Korisnika, mobilni telefon(sms, telefonski pozivi), kao i push-poruke. Korisnik ima pravo da u bilo koje vreme odbije dobijanje reklamne i druge informacije bez objašnjavanja razloga odbijanaj. Servisne poruke, koje informišu Korisnika o statusu/promeni u statusu kupovine/prodaje, se šalju automatski i ne mogu se ukloniti od strane Korisnika, pošto su takve poruke neophodan uslov za pružanje usluga.

5.11. Korisnik ima pravo a odbije primanje reklamnih poruka posle otvaranja svoj ličnog kabineta Korisnika u mobilnoj aplikaciji Servisa putem promene informacije u ličnom kabinetu Korisnika (u aplikaciji "Upozorenje" i "Podešavanje profila").

6. Garancija, odgovornost, prihvatanje rizika od strane Korisnika

6.4. Korišćenje Servisa od strane Korisnika se vrši:

- Samostalno postavlja informacije o sebi u odnosu na svoju delatnost i informaciju o svojim kontaktima

- Pregleda prema svom nahođenju i pod svojom odgovornošću Profil/Lične kabinete drugih Korisnika i donosi odluke u odnosu na slanje uputa tom ili drugom Korisniku.6.5.U slučaju da Korisnik ima sumnje u odnosu na zakonitost vršenja ovih ili drugih radnji, u tom smislu povezanih sa postavljanjem Informacije u Ličnom kabinetu/Profilu, Kompanija preporučuje da se suzdržite od vršenja poslednjih.

6.6.Korisnik snosi ličnu odgovornost za bilo koju informaciju koju postavlja u Aplikaciji, da saopštava drugim Korisnicima, kao i za bilo koje međusobne odnose sa drugim Korisnicima, koje obavlja prema svom nahođenju

6.7.Korisnik se obavezuje da će biti obazriv prilikom izbora kontakata, na svoju odgovornost donosi odluke o upitu, samostalno potvrđuje da je informacija data u Profilu/Ličnom kabinetu verodostojna i legalna.

6.8.Korisnici snose odgovornost za sopstvene radnje u vezi sa korišćenjem Servisa, u tom smislu u vezi sa postavljanjem upita u odnosu na kontakte o kojima je postavljena informacija na Profilu/Ličnom kabinetu i u drugim delovima Servisa, a koji su u skladu sa vežećim zakonodavstvom. Narušavanje ovog Ugovora i vežećeg zakonodavstva povlači za sobom građansko-pravnu, administrativnu i krivičnu odgovornost.

6.9.Korisnik potvrđuje da radi na zakonskim osnovama, da poseduje sva neophodna prava(upravo za postavljanje informacije o svojim kontaktima) i svojim radnjama ne narušava zakonska prava i interese trećih lica i važeće zakonodavstvo.

7. Ograničavanje odgovornosti Kompanije

7.4.Kompanija ne daje nikakve garancije da Servis ili neki njegovi elementi mogu odgovarati za konkretne ciljeve korišćenja. Kompanija ne može da garantuje i ne obećava nikakve specijalne rezultate od korišćenja Servisa ili njegovih elemenata. Servis, uključujući sve skripte, odvojene elemente i formiranje Servissa su dati „kao što i jesu".

7.5.Kompanija ne daje nikakve garancije da neće postoojati prekidi u radu Servisa, povezani sa tehničkim nedostacima, izvođenje profilaktičkih poslova itd. Ipak preduzima komercijalno zasnovane napore za obezbeđivanje funkcionisanja Servisa u toku celoga dana. Kompanija ne daje nikakve garanciej da će Servis ili neki njegovi elementi funkcionisati u bilo koje konkretno vreme u budućnosti ili da on neće prestati sa radom.

7.6.Kompanija ne snosi odgovornost i ne može nadoknaditi nikakvu štetu, direktnu ili indirektnu, koja je naeta Korisniku ili trećim licima kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Servisa, ako rugačije nije predviđeno primenjenim zakonodavstvom.

7.7.Kompanija ne snosi odgovornost za bilo koju štetu auređaju ili programu Korisnika ili drugog lica, izazvanu ili povezanu sa korišćenjem Servisa ne po krivici Kompanije, ili po praćenju linkova, koji se nalaze u okviru Servisa trećim licima.

7.8.Ni pri kakvim okolnostima Kompanija i njeni predstavnici ne snose odgovornost pred Korisnicima i/ili trećim licima za biko koji sporednu, slučajnu, umišljenu štetu, uključujući propućtenu priliku ili izgubljene podatke, uvredu časti, dostojanstva ili poslovne reputacije, izazvane u vezi sa korišćenjem Servisa, sadržajem Servisa i drugih materijala, ka kojima su Korisnici ili neka treća lica dobili pristup uz pomo Servisa, čak ako je Kopmanija upozoravala ili ukazivala na mogućnost takve štete, ako drugačije nije predviđeno važećim zakonodavstvom.

7.9.Kompanija ne učestvuje u formiranju sadržaja Ličnih kabineta i drugih delova Servisa. Pri čemu, Kompanija nema obavezu da proverava Lične kabinete i njihov sadržaj, koji pripadaju Korisniku. Kompanija ne snosi odgovornost za sadržaj informacija, koje su dostavili Korisnici, uključujući sadržaj o njegovim kontaktima, o njegovoj i njihovoj vrsti delatnosti, korišćenje robnih marki od strane Korisnika, logotipa trećih lica i drugih delova Servisa, koje su formirali Korisnici.

8. Servis ličnih poruka

8.4.Korisniku se posle Registracije pruža dostup za razmenu informacija, koja omogućuje da se razmenjuje korespodencija sa Administracijom i drugim Korisnicima. Prepiska, koja se obavlja posredstvom ovog Servisa, nije lična. Korisnik, koristeći dati Servis, se slaže sa činjenicom da Administracija u bilo kom trenutku ima pravo da vrši čitanje poslatih poruka.

8.5.Korisnik je saglasan na dobijanjeličnih poruka od Administracije u bilo koje vreme i bilo kog karatera, u tom smislu i reklamnog. Administracija ostavlja za sobom pravo da dopunjuje tekstove poruka, koje šalju Korisnici, materjale reklamnog karaktera. Administracija ne obavlja moderaciju( prethodno pregledanje, ocenu i filtraciju) poruka, koje Korisnici šalju jedan drugom. Korisnicima se zabranjuje da koriste Servis ličnih poruka za:

- Vršenje radnji, koje narušavaju zakonodavstvo Ruske Federacije, norme međunarodnog prava;

- Postavljanje, slanje, predaja ili bilo koji drugi način objavljivanja neodobrene na specijalni način reklamne informacije, spama, shema „piramide", „pisama sreće"

- Postavljanja, slanja, predaje ili bilo koji drugi način objavljivanja materijala koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji vređaju moralnost, koji su klevetnički, narušavaju autorska prava, propagandiraju mržnju i/ili diskriminaciju ljudi na rasnoj, etničkoj, polnoj, socijalnoj osnovi;

- Postavljanja, slanja, predaja ili bilo koji drugi način objavljivanja materijala, koji narušavaju prava trećih lica.

8.6.Administracija zadržava za sobom pravo da dostavi u slučajevima, koji su predviđeni zakonodavstvom RF, dostup ka ličnim porukama Korisnika trećim licima,

9. Uslovi o intelektualnim pravima

9.4. Isključiva prava na Servis, uključujući, no ne ograničavajući se elektronskim programima, bazom podataka, interfejsom, tehničkim stvarima, logotipom, robnim znakom, ili drugim sredstvima individualizacije, koja se koristi i koja omogućava dase realizuju funkcionalne mogućnosti Aplikacije, pripadaju Kompaniji.

9.5.Osim slučajeva koji su obuhvaćeni ovim Ugovorom, kao i važećim zakonodavstvom Ruske Federacije, Servis i njegovi delovi, u tom smislu nabrojani u tačkama više, ne mogu biti kopirani, obrađeni, rašireni, prikazani u frejmu, objavljeni, snimljeni, predati, prodani ili nekim drugim načinom u potpunosti iskorišćeni ili u delovima bez prethodnog pismenog odobrenja Kompanije.

9.6. U slučaju da je informacija(sadržaj), koju je postavio Korisnik, zaštićena autorskim pravom, pravo za takvu informaciju zadržava Korisnik, koji je postavio takvu informaciju.

Pri tom Korisnik predaje drugim Korisnicima Servisa nenaknađujuće neisključivo pravo na korišćenje takvog sadržaja putem pregledanja, korišćenja(u tom smislu kopiranaj), obrade (u tom smislu štampanja kopija) i druga prava isključivo sa ciljem ličnog nekomercijalnog korišćenja, osim slučaja, kada takvo korišćenje nanosi ili može naneti štetu zakonskim interesima imaoca prava.

Osim toga, Korisnik daje Kompaniji neisključivo pravo da bez ikakvih doplata koristi informacije na Servisu i sav sadržaj koji mu pripada na zakonskim osnovama u cilju obezbeđivanja funkcionisanja Servis u obimu, određenom njegovom funkcionalnošću i arhitekturom, kao i prikazivanje sadržaja u promotivnim materijalima Kompanije, u tom smislu u opkviru interfejsa Servisa, u tom smislu putem objavljivanja promo materijala, u tom smislu u cilju reklamiranja Servisa na različitim informativnim resursima. Dato neisključivo pravo se daje na ceo rok trajanja isključljivog prava, uključuje u sebe u tom smislu i pravo korišćenja sadržaja, kao i obradu sadržaja u tom smislu putem uključivanja u sastav složnog objekta ili dodatnog materijala, buduće objave, objavljhivanja, saopštavanja itd. Tj.širi svoje dejstvo na teritoriju zemalja celog sveta. Kompanija ima pravo da predaje prava, data u ovoj tački trećim licima. Završetak roka postavljanja sadržaja na Servis i/ili roka trajanja neisključivog prava ne povlači za sobom neophodnost povlačenja iz poslovanja promaterijala Kompanije sa prikazom sadržaja(u tom smislu i njihovo brisanje sa Internet).

9.7. Nijedna odredba ovog Ugovora ne daje Korisniku pravo na korišćenje logotipa, naziva firme, robnog znaka, domena imena i drugih osobenih znakova Kompanije.

10. Primenjeno pravo i rešenje sporova

10.4. Ako se Korisnik nalazi u Ruskoj Federaciji, ili van njenih granica, onda se on slaže sa tim da će bilo kakvi sporovi, povezani sa ovim Ugovorom i drugim pravilima korišćenja Aplikacije «Inconnections»,, biti regulisani isključivo zakonodavstvom Ruske Federacije bez uzimanja u obzir kolizionog prava. Korisnik se slaže sa tim da se tužbe i sporovi mogu razmatrati samo u sudovima grada Moskve(Ruska Federacija).

11. Teritorija važenja ugovora

11.4. Korisnik ima pravo da koristi Aplikaciju na celoj teritoriji Ruske Federacije, kao i na drugim teritorijama na kjoima je dostupna uz korišćenje mobilnih sredstava.

11.5. Dati Ugovor stupa na snagu za Korisnika od trenutka njegovog prisajedinjavanja uslovima vog Ugovora i važeći je tokom neodređenog roka.

Aneks № 1 ka Ugovoru

Pravila zaštite informacije o Korisnicima Aplikacije «Inconnections»

Data Pravila suzvanični dokument Kompanije i određuju način obrade i zaštite informacija o fizičkim licima (dalje „Korisnici"), koji koriste usluge Aplikacije «Inconnections»
Cilj ovih Pravila je obezbeđivanje određene zaštite informacija o Korisnicima, u tom smislu njihovih ličnih podataka, od nesankcionisanog pristupa i objava.

Odnosi, povezani sa sakupljanjem, čuvanjem, objavljivanjem i zaštitom informacija o Korisnicima Aplikacije, regulišu se ovim Pravilima, drugim zvaničnim dokumentima Kompanije i važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.
Važeća redakcija Pravila, koji predstavljaju javni dokument, dostupna su bilo kom korisniku Aplikacije pri ulasku u deo „Pravila Servisa". Kompanija ima pravo da unosi izmene u ova Pravila. Pri unosu izmena u Pravila Administracija Aplikaciej obaveštava o tome Korisnike putem postavljanja nove redakcijePravila i Aplikacija.

Registrujući se i koristeći Aplikaciju, Korisnik izražava svoju saglasnost sa uslovima ovih Pravila.

U slučaju nesaglasnosti Korisnika sa uslovima ovih Pravila korišćenje Aplikacije i njenih servisa se mora odmah prekinuti.

Uslovi korišćenja Aaplikacije

Pružajući usluge za korišćenje Aplikacije i njeni Servisa (dalje-„Usluge Aplikacije"), Kompanija poslujući razumno i dobrosavesno smatra da Korisnik:

- poseduje sva neophodna prava, koja mu omogućavaju da se Registruje i koristi ovu Aplikaciju;

- daje istinitu informaciju o sebi u obimima koji su neophodni za korišćenje Usluga Aplikacije;

- je svestan, da informacija u Aplikaciji, koju postavlja Korisnik za sebe, može biti dostupna i za druge Korisnike Aplikacije, može biti kopirana i raširena tim Korisnicima;

- je svestan da su neki vidovi informacije, koji su im dali drugi Korisnici, ne nogu biti obrisani od strane samog korisnika;

- Upoznat sa ovim Pravilima, izražava svoju saglasnost sa njima i preuzima na sebe u njima data prava i obaveze.

- Kompanija ne proverava istinitost dobijene informaciej o Korisnicima, osim u izuzetnim slučajevima, kada je takva provera neophodna da bi Kompanija ispunila obaveze pred Korisnikom,

Ciljevi obrade informacija

Kompanija vrši obradu informacija o Korisnicima, u tom smislu njihovih ličnih podataka, u cilju ispunjavanja obaveza Kompanije pred Korisnicima u odnosu korišćenja Aplikacije i njenih Servisa.

Sadržaj informacije o Korisnicima

Lični podaci Korisnika sadrže:

- od Korisnika date i minimalno neophodne za registraciju u Aplikaciji: ime, prezime, datum rođenja, broj mobilnog telefona, adresa elektronske pošte.

- Dodatno date podatke od strane Korisnika na zahtev Kompaniej u cilju ispunjavanja obaveza Komopanije pred Korisnicima, a upravo: ime, prezime, adresu elektronske pošte, datum rođenja, nalog na društvenim mrežama, kontakt telefon. Kompanija ima pravo da pojedinačno od Korisnika zatraži kopiju dokumenata koji potvrđuju njegovu ličnost, ili drugog dokumenta, koji sadrži ime, prezime, fotografiju Korisnika, kao i drugu dodatnu informaciju koja bi, prema mišljenju Administratora Aplikacije, mogla da bude neophodna i dovoljna za identifikovanje takvog Korisnika i koja omogućava da se isključe zloupotrebe i narušavanja prava trećih lica.

Druga informacija o Korisnicima koju obrađuje Kompanija

Компания обрабатывает также иную информацию о Пользователях, которая включает в себя:

Kompanija obrađuje takođe druge informacije o Korisnicima, koje sadrže:

- Standardne podatke, koji se automatski dbijaju pri pristupu Aplikaciji i sledećim radnjama Korisnika (IP adresa, vid operativnog sistema Korisnika);

- Informaciju, automatski dobijenu pri pristupu Aplikaciji uz korišćenje kolačića (cookies);

- INFORMACIJU, KOJU JE NAPRAVIO Korisnik u Aplikaciji

Mere za zaštitu podataka o Korisnicima

Kompanija preduzima tehničke i organizacijsko-pravne nere u cilju obezbeđivanja zaštite ličnih podataka Korisnika od neravovremenog ili slučajnog pristupa ka njima, uništavanja, promene, blokiranja, kopiranja, širenja, ka i od drugih nepravovremenih radnji.

Kao autorizacija pristupa Aplikaciji koristi se Login/adresa elektronske pošte/broj telefona i Šifra Korisnika. Odgovornost za čuvanje date informacije snosi Korisnik. Korisnik nem apravo da daje sopstveni Login i Šifru trećim licima, kao i to da je obavezan da preduzima mere za obezbeđivanje njihove poverljivosti.

Obrada informacije o Korisnicima

Obradu ličnih podataka vršiće Kompanija na osnovu principa:

- Zakonitosti ciljeva i načina obrade ličnih podataka;

- Dobrosavestnosti

- Usklađenosti ciljeva obrade ličnih podataka sa ciljevima, koji su ranije određeni i izneti pri sakupljanju ličnih podataka, kao i ovlašćenjima Administracirj Aplikacije;

- Usklađenost obima i karaktera obrađenih ličnih podataka, načina prerade ličnih podataka sa ciljevima obrade ličnih podataka;

- Nedopustljivosti objedinjavanja stvorenih a međusobno različitih ciljeva baza podataka, koji sadrže lične podatke.

Uslovi i ciljevi obrade ličnih podataka

Kompaniaj vrši obradu ličnih podataka Korisnika u cilju ispunjavanja dogovora između Kompanije i Korisnika za pružanje Usluga Aplikacije (Ugovora). Zbog važenja člana 6 Federalnog zakona od 27.07.2006 № 152-FZ „O ličnim podacima" posebna saglasnost korisnioka za obradu njegovih ličnih podataka nije potrebna. Zbog važenja tačke 2.2 člana 22 pomenutog zakona Administracija Aplikacije ima pravo da vrši obradu ličnih podataka bez obaveštavanja ovlašćenog organa za zaštitu prava subjekata ličnih podataka.

Sakupljanje ličnih podataka

Sakupljanje ličnih podataka Korisnika vršiće se u Aplikaciji pri Registraciji, kao i u daljem radu pri unošenju od strane Korisnika prema svojoj inicijativi dodatnih informacija o sebi pomoću servisa Aplikacije. Lične podatke daje Korisnik i oni su neophodni pri Registraciji.

Передача персональных данных

Predaja ličnih podataka

Lični podaci Korisnika Kompaniaj ne predaje nikakvim trećim licima, sa izuzetkom davanja Ličnih podataka Korisnika u cilju ostvarivanaj ovog ugovora, kao i prilikom upita kompetentnih državnih organa (Tužilaštva, Policije, suda i drugih) u cilju poštovanaj noprmi važećeg zakonodavstva RF i drugih zemalja.

Zaključne tačke

Ovaj Ugovor podrazumeva sklapanje ugovora među Korisnikom i Kompanijom vezano za način korišćenja Aplikacije i njenih Servisa, i zamenjuje sobom sve prethodne ugovore među Korisnikom i Kompanijom.

U slučaju nastanka bilo kakvih sporova ili raznoglasja, povezanih sa ispunjavanjem ovog Ugovora, Korisnik i Kompanija će uložiti sve napore za njihovo rešavanje putem pregovora među njima. U slučaju da sporovi ne budu rešeni putem pregovora, onda će biti rešeni na način određen važećim zakonodavstvom Ruske Federacije.

Ovaj Ugovor stupa an snagu za Korisnika od trenutka njegovog prisajedinjavanja ka njemu i važeći je u toku neodređenog roka.